Energiebesparingscertificaat of CEE: wat is het?

Het Franse systeem van energiebesparingscertificaten (of “witte certificaten”) is al enkele jaren van kracht en werd ingevoerd met de POPE-wet in 2005. Het doel van deze wet was om energiebesparingen aan te moedigen in alle sectoren: in de bouw, de industrie, de landbouw… In de praktijk besparen de verplichte partijen op hun energieverbruik of helpen zij degenen die in aanmerking komen met hun isolatiewerkzaamheden en energie-efficiëntie.

Wat is het principe van het energiebesparingscertificaat?

Het principe van het energiebesparingscertificaat of “witte certificaat” zag het licht in 2005, met de Loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique (POPE): sinds dat jaar verplicht de staat alle energieleveranciers in Frankrijk, van welke aard dan ook (stookolie, gas, elektriciteit, brandstoffen…) om energiebesparingen door te voeren op hun eigen installaties of via hun klanten.

Op welke actoren heeft het energiebesparingscertificaat betrekking (de verplichte partijen)?

Verschillende soorten actoren (ook wel “de verplichte partijen” genoemd) vallen onder de CEE-regeling en dus onder de energiebesparingsverplichting. Tot deze groep behoren:

  • Elektriciteitsleveranciers;
  • Gasleveranciers ;
  • De leveranciers van huisbrandolie;
  • Leveranciers van warmte en koeling met een verkoopwaarde boven een bepaalde drempelwaarde;
  • Brandstofdistributeurs die qua verkoop een bepaalde drempelwaarde overstijgen.

Waartoe dient het energiebesparingscertificaat?

Het doel van energiebesparingscertificaten is om de bovengenoemde actoren, d.w.z. met name de energieleveranciers, ertoe aan te zetten energiebesparingen te realiseren of hun klanten in staat te stellen energiebesparingen te realiseren. Deze besparingen kunnen bijvoorbeeld worden gerealiseerd door de woningen van particulieren (en dus een woning als de uwe) te isoleren. Het gaat om een daadwerkelijke verplichting (voor alle verplichte partijen) om deze energiebesparingen tegen lagere kosten mogelijk te maken.

Het doel van energiebesparingscertificaten is om de energiebesparing die door de verplichte partijen moet worden gerealiseerd te standaardiseren, reguleren en valideren.
De door de Franse regering vastgestelde energiebesparingsdoelstellingen evolueren al verscheidene jaren van periode tot periode. In de periode 2018-2020 bedraagt de energiebesparingsverplichting 1600 TWh sumac, waarvan een kwart moet worden gebruikt voor huishoudens met een laag inkomen.

Hoe kunnen de verplichte partijen hun verplichtingen nakomen en CEE's innen?

Verplichte partijen kunnen op drie manieren aan hun verplichtingen voldoen: zelf energie besparen, energiebesparingscertificaten kopen van niet-verplichte partijen, of een toeslag betalen aan de staat. Meer specifiek kunnen zij kiezen tussen :

  • Direct geld besparen op hun installaties en faciliteiten;
  • Hun klanten aanmoedigen energie te besparen door energie-efficiëntie (nieuwe verwarmingsketel, isolatie, enz.) door bewustwording of financiële bijstand (geld, vouchers, enz.), maar ook door klanten te ondersteunen bij hun renovatie-inspanningen via advies, diagnostiek of projectbeheer;
  • Koop energiecertificaten en verkoop ze op de markt.

Energieleveranciers hebben dus verschillende oplossingen om aan hun verplichtingen te voldoen: intern optreden of extern middels hun klanten. In elke situatie leveren de ondernomen acties "energiebesparingscertificaten" op die als bewijs dienen voor de bereikte energiebesparing.

In dit verband ontvangen in aanmerking komende personen die profiteren van energiebesparingen, CEE op basis van het aantal bespaarde kWh. Wie in aanmerking komt, kan vervolgens zijn/haar energiebesparingscertificaten aan leveranciers verkopen en financiële steun ontvangen.

Wie kan het energiebesparingscertificaat gebruiken om financiële steun te krijgen?

Voor het energiebesparingscertificaat komen natuurlijke of rechtspersonen in aanmerking: eigenaars, verhuurders of zelfs huurders die van plan zijn energiebesparende werkzaamheden in hun woning uit te voeren (zolderisolatie, verandering van ketel, etc.). Zij hebben dus recht op steun in het kader van de energiebesparingscertificaten, maar daarbij moet aan twee voorwaarden worden voldaan:

  • De woning waarop de energie-efficiëntiewerkzaamheden betrekking hebben, moet ten minste twee jaar vóór het begin van de geplande werkzaamheden zijn opgeleverd;
  • De betrokken woning moet in Europees Frankrijk (France métropolitaine) gelegen zijn.

Hoe kan een CEE worden gebruikt om te profiteren van energiebesparende werkzaamheden?

U kunt de CEE gebruiken als financiële steun voor uw energiebesparingswerkzaamheden als u daarvoor in aanmerking komt. Maar ook indien u niet tot de verplichte partijen behoort, maar wel klant bent of wilt worden van een energieleverancier of een andere verplichte partij.

U kunt op twee manieren in aanmerking komen voor werkzaamheden waarbij u energiebesparingscertificaten kunt aanvragen.

Zelf energiebesparingscertificaten aanvragen

U kunt zelf energiebesparingscertificaten aanvragen door contact op te nemen met een in CEE gespecialiseerd bedrijf of een energieleverancier. In dit geval is het in uw belang om te concurreren met de verschillende verplichte partijen om te profiteren van de meest aantrekkelijke energiepremie.
Als u voor deze optie kiest, zult u echter zelf alle nodige stappen moeten ondernemen om uw premie te ontvangen.

Overdracht van energiebesparingscertificaten aan een professional

De andere mogelijkheid is om uw CEE's over te dragen aan de professional die uw energiebesparende werkzaamheden uitvoert. In dit geval bent u niet langer verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van alle procedures, maar is het de uitvoerende partij. Bovendien zal het bedrag van uw premie worden bepaald door de installateur die de energiebesparende werkzaamheden uitvoert. Het zal dan worden toegepast als een vermindering op de totale factuur voor het project.

Merk op dat volgens verschillende onderzoeken de energiepremie kan variëren tussen éénmaal en tweemaal het vast te stellen bedrag, afhankelijk van de koper van uw CEE’s. We raden u aan om, alvorens de overdracht van de energiebesparingscertificaten aan uw installateur af te ronden, eerst verschillende simulaties uit te voeren om er zeker van te zijn dat u de juiste keuze maakt.

De CEE-regeling kan dus ingewikkeld lijken, maar vergeet niet dat u bij de uitvoering van uw werkzaamheden op het gebied van energie-efficiëntie soms een aanzienlijk bedrag kunt ontvangen dankzij deze regeling.