Brandnormen: hoe kunt u eraan voldoen?

In Nederland voorziet de brandwetgeving in veiligheidsmaatregelen voor elk type inrichting: woningen, bedrijven, publiek toegankelijke gebouwen, enz. Brandbeveiligingssystemen, normen voor de fabricage van brandalarmen, organisatie van de ontruiming van lokalen, bescherming van goederen en personen: wat zijn de belangrijkste punten die moeten worden nageleefd om aan de brandnormen te voldoen?

Brandnormen, brandverordeningen of brandvoorschriften?

Om te beginnen is het goed om u af te vragen wat de juiste term is! In de omgangstaal worden brandnormen en brandvoorschriften op dezelfde manier geïnterpreteerd: een geheel van dwingende bepalingen die erop gericht zijn brandrisico's tot een minimum te beperken en de veiligheid van iedereen te waarborgen.

Maar er is een verschil! Verordeningen zijn bindende wetten die door de overheid worden uitgevaardigd. De norm is veeleer een geheel van kwaliteits- en veiligheidscriteria die de doeltreffendheid van een goed of dienst bepalen. En dus vereisen dat de voorschriften worden nageleefd!

Hier is een voorbeeld. Er bestaat een Europese norm voor de indeling van materialen op basis van hun brandwerendheid. Met deze norm kunt u nagaan welke materialen u moet kiezen voor de bouw van een instelling dat publiek ontvangt, bijvoorbeeld in Nederland. En zo te voldoen aan de Nederlandse brandvoorschriften voor het ontwerp van dergelijke inrichtingen.

Wat is de norm in het geval van brand?

Hier komen we tot de kern van de zaak.

Gedreven door brandvoorschriften, is de algemeen aanvaarde brandnorm:

  • Kiezen voor betrouwbare en aan elk gebouw en plaatselijke situatie aangepaste brandbeveiligingsinstallaties
  • Om bij de uitbraak van brand verdere verspreiding van brand en rookafvoer in de betrokken inrichtingen te beperken
  • Zorgen voor de evacuatie en bescherming van het aanwezige publiek

Nog een concreet voorbeeld!

Sinds juli 2022 vereist de Nederlandse wet de installatie van ten minste één rookmelder per woonlaag in alle huizen en gebouwen. Rookmelders detecteren de aanwezigheid van rook en geven een akoestisch geluidsalarm.

Ja, maar welk type rookmelders dien ik te installeren? Dit is waar de norm om de hoek komt kijken. Rookmelders moeten voldoen aan de Europese brandveiligheidsnorm NF EN 14604.

Brandveiligheid: de verplichting om aan de normen te voldoen

Nog een nuance! De brandverordeningen schrijven voor dat bepaalde gebouwen aan de normen moeten voldoen (en dat ze anders worden gesloten): instellingen die publiek ontvangen, hoogbouw, inrichtingen die onder het arbeidswetboek vallen, voor milieubescherming geklasseerde installaties. Dit omvat gewoonlijk de toegankelijkheid en de brandveiligheid van het gebouw.

De brandvoorschriften delen publieke instellingen in categorieën in, naargelang het gebruik en de capaciteit van het publiek in het gebouw. Elk type publieke instelling moet dan voldoen aan de desbetreffende brandvoorschriften: ontwerp van het gebouw, alarmsystemen, brandveiligheidssysteem, evacuatieplan, brandbestrijding en -instructies.

Of het nu gaat om een brandnorm of een verordening, het doel blijft hetzelfde: de bescherming en veiligheid van ieder waarborgen in het dagelijks leven!