Kunstmatige intelligentie

Onder kunstmatige intelligentie of IA verstaan we technologieën die menselijke, cognitieve processen nabootsen. Aanvankelijk werd geprobeerd om robots eigen intelligentie te geven. Kunstmatige intelligentie steunt hoofdzakelijk op wiskunde. Met behulp van algoritmes en computerprogramma’s kunnen machines de menselijke intelligentie nabootsen om problemen op te lossen en nieuwe vaardigheden te verwerven.
In de jaren 60 is men met kunstmatige intelligentie beginnen experimenteren. IA is steeds meer aanwezig in ons dagelijks leven en de toepassingsgebieden hebben zich de afgelopen jaren vermenigvuldigd.

Enkele toepassingsvoorbeelden van kunstmatige intelligentie

De wetenschap is voortdurend op zoek naar nieuwe perspectieven op het gebied van kunstmatige intelligentie. Er wordt al kunstmatige intelligentie gebruikt voor financiële algoritmes, voor medische diagnoses, in de industrie en op de markt voor zelfstandige voertuigen. IA gebruikt de ingevoerde gegevens en zorgt geleidelijk voor een betere verwerking. Momenteel wordt niet gepoogd om de mens te vervangen maar om het gebruik van de bestaande databanken te optimaliseren.
De grote computerbedrijven investeren echter steeds meer in het gebruik van deze machines met leervermogen, en proberen hun autonomie voortdurend te vergroten door kunstmatige neuronen in te planten. Volgens bedrijven als Apple, Google en Microsoft zullen deze slimme machines zich in de komende jaren, zij aan zij met de mens verder ontwikkelen.
Er wordt heel wat wetenschappelijk en onderzoekswerk verricht. De handigste en meest evidente toepassingen in ons dagelijks leven betreffen de slimme spraakassistenten van onze smartphones, computers of luidsprekers thuis. De bedrijven die deze op de markt brengen (Google, Amazon, Samsung, Microsoft…) maken gebruik van spraakherkenning en analyseren de persoonsgegevens van de gebruiker om draagbare digital assistants te ontwikkelen die online taken kunnen uitvoeren, gepersonaliseerde services kunnen leveren en met verbonden objecten in huis kunnen communiceren. Siri, Alexa of Cortana zijn de eerste virtuele robots met kunstmatige intelligentie die in het dagelijks leven met mensen interageren.
Het lijkt sciencefiction maar eigenlijk maken de robots al geruime tijd, zo goed als ongemerkt deel uit van ons leven. Denk bijvoorbeeld aan het algoritme voor de herkenning van afbeeldingen van de zoekmachine Google, aan de sociale netwerken die de inhouden tonen volgens algoritmes die de interactie van de posts meten of, eenvoudiger nog, aan uw antispamfunctie die ongewenste e-mails steeds beter detecteert dankzij haar leervermogen. Op het internet maakt de kunstmatige intelligentie deel uit van de gevestigde technologieën. Ontdek al onze producten

Kunstmatige intelligentie en ethische problemen

Elke vorm van wetenschappelijke vooruitgang is een bron van zorgen voor de mensheid. In het geval van kunstmatige intelligentie is dat niet minder.
De idee van een machine met hersenen die op die van de mens lijken en een vergelijkbaar, of zelfs beter, leervermogen, brengt de nodige problemen met zich mee. Hoewel dit nu nog een utopie lijkt, sluiten de onderzoekers niet uit dat er mettertijd een soort robotgeweten zal worden ontwikkeld dat mens en machine op gelijke voet brengt. Zullen de machines met kunstmatige intelligentie aan onze controle ontsnappen zodra ze meer autonomie en een eigen bewustzijn krijgen? Die gedachte prikkelt de verbeelding van sciencefictionauteurs sinds lange tijd.
De angst werd echter al snel ongegrond verklaard op grond van de complexiteit om de werking van de synapsen van het menselijk brein en het menselijke gedachtengoed te reproduceren. De wetenschappers maken zich wel zorgen over de ethische en veiligheidsaspecten.
  • De vervanging van de mens door de machine op het werk
Op de lijst van bedreigingen die de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie met zich meebrengt staat de vervanging van mensen door machines op de eerste plaats. Het klopt dat heel wat taken die tot nu toe door mensen worden uitgevoerd, in de toekomst zullen worden geautomatiseerd. De menselijke arbeid kan worden vervangen door een computer of door machines die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie.
We mogen echter niet vergeten dat de robotisering en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie ook banen creëren. In Frankrijk zijn de onderzoekers van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) van mening dat slechts 9 % van de Franse werknemers een risico van vervanging door een machine met IA loopt. Aangezien kunstmatige intelligentie de productiviteitswinst verhoogt en de arbeidsomstandigheden van de mens verbetert, is het risico van deze nieuwe technologieën voor de werkgelegenheid miniem in verhouding tot hun vele voordelen voor de Franse werknemers.
  • Kunstmatige intelligentie, gegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Kunstmatige intelligentie steunt bijna integraal op de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. De bescherming van de persoonlijke gegevens en levenssfeer staat bijgevolg centraal. Hoewel de gegevensverzameling tegenwoordig wordt gereguleerd door wetten die de privacy van het individu pogen te beschermen, moet u rekening houden met de risico’s van piraterij en controleverlies. Niets kan ons garanderen dat gegevensverwerking door een machine ethisch verantwoord is.
Daarom werkt de Europese Unie nu al aan een soort roboticarecht. Dit is een wetgeving die ten doel heeft de rechten en plichten van machines met kunstmatige intelligentie te reguleren, en hun wettelijke aansprakelijkheid vast te stellen. Deze wetten beschermen niet alleen de persoonlijke gegevens en levenssfeer maar ook de intellectuele eigendom.
  • Risico’s in verband met algoritmes
Aangezien kunstmatige intelligentie op gegevens berust moeten we rekening houden met de kwaliteit van deze data. Het leerproces van de machine kan immers een vertekend beeld geven als de inhoud niet betrouwbaar is, en de relevantie van de analyse kan variëren naar gelang de door het algoritme gebruikte gegevens. Dat blijkt uit de «psychopatische» kunstmatige intelligentie die door een onderzoeksteam van het MIT (Massachussetts Institute of Technology) werd ontwikkeld met behulp van gewelddadige beelden. Deze ervaring toont nog maar eens aan hoe belangrijk het is dat er instrumenten in het leven worden geroepen om de door de machine verwerkte informatie te verifiëren en controleren.

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer