Koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide (CO) is een gas dat bestaat uit koolstof en zuurstof. Het is van nature aanwezig in de lucht, in wisselende hoeveelheden. Het is geurloos, onzichtbaar, zeer giftig en gevaarlijk.

Waar komt koolstofmonoxide vandaan?

De koolstofmonoxide in de lucht is op verschillende manieren ontstaan:
  • Natuurlijke herkomst
CO is van nature in de atmosfeer aanwezig als uitstootproduct van ecosystemen als oceanen, vulkanen, bossen en moerassen. Bij branden en bosbranden komt ook koolstofmonoxide vrij. Levende organismen stoten ook zelf CO uit bij de ademhaling.
  • CO als restproduct van verbranding
De voornaamste bron van koolstofmonoxide in de stad is het wegverkeer. Industrieën als olieraffinaderijen, de metaalindustrie, afvalverbrandingsinstallaties of pulpfabrieken stoten ook CO uit.
  • CO-bronnen in huis
De aanwezigheid van koolstofmonoxide in huis heeft ook verschillende oorzaken. Weliswaar kunnen uitlaatgassen van auto's in huis doordringen, maar CO in een gesloten ruimte ontstaat meestal door roken of verwarmingstoestellen. Toestellen waarvan het werkingsprincipe berust op verbranding (van hout, steenkool, olie of gas) stoten CO uit in de lucht van de woning. Vooral verwarmings- en kooktoestellen kunnen koolstofmonoxide uitstoten, als restproduct van een onvolledige verbranding. Wanneer zo'n toestel defect is of verkeerd wordt gebruikt, komt er bij de verbranding een grote hoeveelheid van dit gas vrij, wat een reëel gezondheidsrisico met zich meebrengt.

Koolstofmonoxide, de hoofdoorzaak van dodelijke vergiftiging in Frankrijk

De gezondheidsrisico's van koolstofmonoxide zijn aanzienlijk. Net als veel vluchtige organische stoffen (VOS) kan het zeer giftige CO bij regelmatige blootstelling aan geringe doses op de lange duur tot ernstige gezondheidsproblemen leiden, zoals chronische ziekten en kanker.
Maar het gezondheidsrisico is nog veel groter. Een te hoge concentratie van koolstofmonoxide kan ernstige en potentieel dodelijke vergiftiging veroorzaken. Elk jaar zijn er duizenden gevallen van vergiftiging met koolstofmonoxide, waarvan 300 met dodelijke afloop. CO is de eerste oorzaak van dodelijke vergiftigingen in Frankrijk en blootstelling aan dodelijk gas vindt meestal thuis plaats.

Waarom vergiftiging door koolstofmonoxide?

Het grote probleem met CO is dat het weliswaar zeer giftig is, ook maar geurloos en onzichtbaar. Het is dus door de bewoners niet als zodanig te herkennen. Bovendien voltrekt de vergiftiging zich zeer snel en hebben de slachtoffers niet altijd de tijd om de symptomen te herkennen voordat het gas hun fataal wordt. De ervaren ongemakken kunnen doen denken aan andere ziekten en zijn niet direct alarmerend.
Eenmaal ingeademd, neemt koolstofmonoxide in het bloed de plaats van zuurstof in en hecht het zich aan de rode bloedlichaampjes, waardoor vergiftigingsslachtoffers binnen een uur kunnen overlijden. Een geringe hoeveelheid gas kan de gezondheid al aanzienlijk beïnvloeden: 0,1% CO in de lucht kan al tot dodelijke vergiftiging leiden. En omdat het gas zich zeer snel verspreidt, moeten de slachtoffers zeer snel reageren. Ontdek al onze producten

Waar is een te hoge concentratie van het dodelijke gas aan te wijten?

Volgens het Franse instituut voor de volksgezondheid, het Institut de veille sanitaire, vinden ten minste acht van de tien vergiftigingen thuis plaats, en is een defecte verwarmingsketel de hoofdoorzaak. Hoewel elk verwarmingstoestel voor woningen geringe hoeveelheden CO produceert, kan intensief of onjuist gebruik of gebrekkig onderhoud ertoe leiden dat er gevaarlijke hoeveelheden vrijkomen.
Als een boiler of verwarmingstoestel op gas, hout, olie of steenkool niet goed werkt, wordt er onvoldoende zuurstof aangevoerd waardoor de verbranding onvolledig is. Daardoor ontstaat er CO in plaats van CO2. Ook een oven of gasfornuis kan gevaarlijk zijn, maar de meeste ongevallen en vergiftigingen vinden 's winters plaats, wanneer huizen verwarmd worden.

Vergiftigingsverschijnselen

De symptomen van een vergiftiging zijn moeilijk te herkennen omdat ze lijken op andere ziekten en mensen op het verkeerde been kunnen zetten wat betreft de oorzaak van hun ongemak. Daar het om een verstikking via het bloed gaat, doen de ademhalingsverschijnselen zich later voor dan je zou denken.
Reageer snel als de bewoners, zowel volwassenen als kinderen, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid of gezichtsproblemen ervaren. Ook extreme vermoeidheid, overgeven of onwel worden zijn tekenen van vergiftiging die een snelle reactie en besluitvorming vergen.

Hoe kan een koolstofmonoxidevergiftiging worden voorkomen?

  • Preventie van vergiftiging
Om de gezondheid en veiligheid van de bewoners te waarborgen, moet het juiste gedrag worden aangenomen. Met eenvoudige veiligheidsregels kunnen vergiftigingen worden voorkomen, vooral door te letten op een veilig gebruik van riskante toestellen. Verwarmingsinstallaties, boilers en rookgaskanalen moeten elk jaar door een vakman worden nagekeken. Verder is het belangrijk de woning goed te ventileren, vooral de vertrekken waar de desbetreffende toestellen staan. Om de zuurstof in een vertrek te verversen, moet ook het ventilatiesysteem regelmatig worden gereinigd. Dek nooit de luchtinlaat- en uitlaatopeningen af, ook niet om te besparen op de verwarmingskosten, omdat dat gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen.
Lees en volg de instructies van het verwarmingstoestel. Apparaten voor bijverwarming hoeven bijvoorbeeld niet altijd aan te staan. Gebruik voor de verwarming van een vertrek ten slotte geen apparaten die daar niet voor bedoeld zijn, zoals een gasfornuis of een barbecue, en zet binnen geen aggregaat aan. Met behulp van deze eenvoudige preventie- en veiligheidsmaatregelen beperkt u het risico voor de gezondheid en het leven van de bewoners van het huis.
  • Wat te doen in geval van vergiftiging?
Wanneer volwassenen of kinderen met dit soort vergiftiging te maken krijgen, moet er snel worden gehandeld omdat hun leven in gevaar is. Evacueer allereerst de ruimte waarin het gas zich heeft verspreid en schakel de verwarmingsketel of de verdachte apparaten uit. Ventileer de ruimte zo goed mogelijk om het giftige gas af te voeren en bel zo snel mogelijk 112.
Alleen een snelle verzorging door het personeel van de hulpdiensten en vervolgens in het ziekenhuis kan leiden tot herstel van de betrokkenen. Zelfs als de blootstelling kort heeft geduurd of als u slechts vergiftiging vermoedt, moet u een bezoek aan een ziekenhuis of AZ brengen. Het gaat om de gezondheid, en misschien om het leven, van de blootgestelde kinderen en volwassenen. Via een bloedproef kan een diagnose worden gesteld en kan een passende behandeling worden gestart. Die behandeling bestaat erin de slachtoffers van koolstofmonoxidevergiftiging in een hyperbare ruimte te plaatsen, om ze bij verhoogde druk zuurstof te laten inademen. Deze behandeling met zuurstof, die alleen in ziekenhuizen wordt gegeven, is de enige efficiënte behandeling om de zuurstofspiegel in het bloed te herstellen.

Je woning met een CO-melder uitrusten?

De veiligheid en gezondheid van je naasten beschermen is een prioriteit. Om ongevallen en ziekte door blootstelling aan CO te voorkomen, is een preventieve CO-melder ideaal. Wanneer de CO-concentratie een risico voor de gezondheid vormt, klinkt er een alarm om u te waarschuwen.
Wanneer het instrument op de juist plaats is aangebracht, in het vertrek waar de potentieel gevaarlijke apparaten zich bevinden, kunt u snel reageren en het blootstellingsgevaar in de andere vertrekken, zoals de kinderkamers, beperken. Kies voor een optimale preventie een melder die voldoet aan de Europese norm EN 50291.

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer