French Tech

De term French Tech verwijst naar alle spelers die samenwerken met Franse start-ups: investeerders, ondernemers, ontwikkelaars, grafisch vormgevers… Het is tevens een initiatief van de Franse regering om start-ups te stimuleren en aan te moedigen. Wat verstaat men juist onder French Tech? Wie maakt er deel van uit en wat zijn de doelstellingen?

Wat wordt aangeduid als French Tech?

Onder de term French Tech vallen alle personen die samenwerken met Franse start-ups. Het is een collectief en open merk dat het hele ecosysteem van de Franse start-ups aanduidt, in Frankrijk en in de rest van de wereld. Er gelden geen subsidialiteitsvoorwaarden of selectiecriteria. Alle Franse start-ups vormen samen French Tech vanaf het moment waarop ze op de één of andere manier aan de ontwikkeling van dit ecosysteem bijdragen.
Ook de spelers die start-ups ondersteunen en bevorderen maken deel uit van French Tech. Dit zijn niet alleen de ondernemers en oprichters van start-ups, maar ook de werknemers (ontwerpers, ingenieurs, deskundigen op het gebied van design, ontwikkelaars enz.), de investeerders en alle andere entiteiten, organismes of personen (verenigingen, onderzoeksinstellingen, media enz.) die aan de groei en ontwikkeling van de start-up bijdragen.
De term French Tech wordt eveneens gebruikt voor een overheidsinitiatief dat in 2013 door Fleur Pellerin, de toenmalige minister belast met MKB, Innovatie en Digitale Economie, in het leven werd geroepen. Dit initiatief beoogt de opkomst van Franse start-ups te bevorderen door het label French Tech te creëren, door bestaande initiatieven met betrekking tot de promotie van start-ups te ondersteunen en door diverse overheidsmaatregelen in hun voordeel te voorzien. De uiteindelijke doelstellingen zijn natuurlijk de dynamisering van de sector van de digitale innovatie, de creatie van economische waarde voor bedrijven en de vorming van nieuwe banen.

Wat is Mission French Tech?

In 2013 heeft de Franse regering Mission French Tech in het leven geroepen om dit initiatief te ondersteunen. Ze betreft een samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Financiën, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Algemeen-Commissariaat voor Investering. Ze wordt tevens ondersteund door Caisse des dépôts, Bpifrance en Business France voor de investeringen, en coördineert de ontwikkelingsmaatregelen voor de start-ups.
Het beleid van Mission French Tech kan in drie woorden worden samengevat:
  • Bundelen
French Tech brengt alle spelers in het Franse ecosysteem bijeen onder één enkele naam met een sterke, visuele identiteit, en is uitgegroeid tot het embleem van de start-ups in Frankrijk. Deze samenwerking bevordert niet alleen de identificatie maar ook de uitwisselingen en synergieën tussen de verschillende spelers op zowel nationaal als regionaal niveau via het netwerk van Métropoles French Tech.
  • Versnellen
Mission French Tech beschikt over 3 instrumenten om de oprichting en ontwikkeling van de bedrijven van French Tech te versnellen. Ten eerste, een door Bpifrance beheerd investeringsprogramma om de oprichting van particuliere start-ups te financieren, ten tweede, het programma Pass French Tech met premium services dat bedrijven in hypergroei helpt om nog uit te breiden en zich ook internationaal te ontwikkelen. Tot slot, het programma Bourse French Tech dat ondernemingsplannen met groot potentieel op het gebied van innovatie ondersteunt.
  • Uitstralen
Mission French Tech heeft zich ook tot doel gesteld de bedrijven van French Tech meer bekendheid te geven en internationaal te promoten. Er worden marketing- en communicatiecampagnes georganiseerd om internationale investeerders en ondernemers aan te trekken en de start-ups onder de media-aandacht te brengen. Mission French Tech kan, via Business France, oprichters van veelbelovende start-ups uitnodigen op internationale bijeenkomsten over digitale innovatie. De uitstraling van French Tech wordt ook zichtbaar in het internationale labo dat in het buitenland gevestigde ondernemers uit de digitale sector uitnodigt om zich te verenigen in « French Tech Hubs » en zo het Franse talent wereldwijd te promoten. Ontdek al onze producten

De initiatieven van French Tech voor de integratie van nieuw talent

De acties van Mission French Tech ondersteunen de ontwikkeling van start-ups in de digitale sector en bedrijven die zich op innovatie richten. Maar dat is niet alles. Om nieuw talent te stimuleren en aan te trekken vereenvoudigt French Tech de toegang tot het Franse ecosysteem van de start-ups.
Het programma French Tech Diversité, bijvoorbeeld, begeleidt de oprichters van start-ups die afkomstig zijn uit kansarme milieus of sociale woonwijken (quartiers prioritaires de la politique de la ville - QPV): als hun project er veelbelovend uitziet en wordt uitgekozen, worden ze een jaar lang begeleid door een partnerincubator, en krijgen ze financiële hulp om hun project te ontwikkelen.
Om een innovatieve sfeer te creëren in het ecosysteem van French Tech is het van het allergrootste belang dat er nieuw talent wordt aangetrokken uit het buitenland. Daarom besteedt Mission French Tech ook aandacht aan de verwelkoming van nieuwkomers. French Tech Ticket helpt buitenlandse ondernemers die in Frankrijk een start-up willen oprichten of ontwikkelen om hun ondernemingsplannen uit te voeren, en regelt een verblijfsvergunning, voorziet een incubatorpartnerschap, en zoekt financiering voor het project.
Het programma French Tech Visa beoogt soortgelijke doelstellingen. Zo kunnen buitenlanders die deel willen uitmaken van French Tech gemakkelijker een verblijfs- en werkvergunning krijgen.

Het label Métropole French Tech

Om het ondernemersnetwerk van French Tech nog te versterken, werd het label « Métropole French Tech » opgericht. Dit label is ook een instrument om de start-ups in eenzelfde gebied te verenigen, en lokale dynamieken te creëren en versterken. Deze metropolen trekken niet alleen de particuliere en overheidsinstanties van French Tech aan, maar ook de benodigde middelen voor de ontwikkeling, innovatie en marketing van bedrijven.
De Métropoles French Tech voorziet ook « totemplaatsen » waar ondernemers elkaar fysiek kunnen ontmoeten om hun theoretische projecten te bespreken. Dergelijke plekken stimuleren de synergieën door de leden en de middelen van French Tech samen te brengen: ondernemers, incubators, business angels enz.
In Frankrijk werden al dertien Métropoles French Tech erkend omwille van het aantal lokale ondernemers en start-ups in het gebied, en hun dynamisme en groei. Deze dertien Métropoles French Tech kunnen steden zijn (Bordeaux, Brest, Montpellier, Toulouse, Lille, Lyon, Nantes), stedelijke agglomeraties (Aix-Marseille French Tech, French Tech Rennes-Saint-Malo, French Tech in the Alps) of regio’s (Côte d'Azur, LORnTECH in Lotharingen, Normandië).
Tot slot zijn de Métropoles French Tech opvolgers van het nationale initiatief. Ze staan met elkaar in verbinding ter bevordering, eens te meer, van de uitwisseling van informatie, de feedback over ervaringen, de verdeling van de bevoegdheden en de bespreking van bedrijfszaken, niet alleen op het eigen grondgebied, maar ook tussen de verschillende spelers van French Tech in het land.
Om diezelfde redenen werden de Réseaux Thématiques French Tech opgericht. Ze verenigen de start-ups uit dezelfde sector op nationaal niveau. Door de bedrijven uit eenzelfde innovatiesector samen te brengen vergroot de samenhang, worden de behoeften van iedereen duidelijk en vergemakkelijkt de netwerkvorming tussen de spelers. Het is ook eenvoudiger om concrete acties te beschouwen binnen een thematisch netwerk van start-ups op het nationale grondgebied. Vandaag de dag zijn er negen Réseaux Thématiques French Tech: HealthTech, IoT Manufacturing, EdTech Entertainment, Security Privacy, FoodTech AgTech, CleanTech Mobility, FinTech, Retail, Sport.

Van French Tech naar de wereld

De leden van het netwerk van French Tech zijn het erover eens. Ze willen het ecosysteem een impuls geven door een territoriale en sectorale logica na te volgen. Eenzelfde redenering leidde in 2015 tot de oprichting van French Tech Hubs, gemeenschappen van start-ups die Franse ondernemers in het buitenland samenbrengen. De hubs zijn een belangrijk instrument om de oprichters van start-ups te verenigen, en aan te moedigen om ideeën uit te wisselen met de start-ups in Frankrijk.
Vandaag de dag zijn er wereldwijd 22 French Tech Hubs, niet alleen in Europa (Milaan, Berlijn, Barcelona, Londen en Moskou) maar ook in Noord-Amerika (New York, San Francisco, Los Angeles en Montreal), in Afrika (Abidjan en de Kaap), in Azië (Tokyo, Peking, Shanghai, Seoul, Taiwan, Hongkong, Shenzhen en Vietnam), in het Midden- en Nabije Oosten (Dubai en Israël), en in Zuid-Amerika (Sao Paulo).

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer