CO2

De lucht die we dagelijks inademen bevat CO2. Het gas is van nature aanwezig in de atmosfeer en is pas een probleem wanneer de concentratie in onze omgeving te hoog wordt. Waar komt het precies vandaan en wanneer is er sprake van vervuiling? Hoe meer we erover weten, hoe beter we de CO2-productie in de atmosfeer en de CO2-concentratie in de omgevingslucht binnenshuis kunnen beperken.

Wat is CO2?

De lucht die we inademen bestaat voornamelijk uit stikstof (78 %) en zuurstof (21 %), maar bevat ook veel verontreinigende stoffen (microdeeltjes, VOS enz.) en gassen in verschillende percentages. Eén van deze gassen is CO2. De naam van dit gas is de formule van koolstofdioxide, ook koolzuurgas genoemd. Het gas is kleurloos, reukloos en inert, is niet giftig, en vormt geen gevaar bij normale concentratie.
CO2 bestaat uit een koolstofatoom en twee zuurstofatomen, is van nature aanwezig in de lucht, en wordt ook door de mens uitgestoten: ons organisme neemt via de longen zuurstof op en ademt de door onze organen geproduceerde koolstofdioxide weer uit.

Hoe wordt koolstofdioxide gevormd?

Wanneer mensen, en andere levende organismen als dieren, ademhalen wordt er van nature koolstofdioxide geproduceerd. Ook tijdens de fotosynthese en de rotting van planten komt er koolstofdioxide vrij. Bovendien gaan ook heel wat menselijke activiteiten gepaard met een hoge CO2-uitstoot. Dit geldt bijvoorbeeld voor verbrandingsactiviteiten voor verwarming, voor industriële productieprocessen, voor het verkeer met motorvoertuigen die een aardoliederivaat als brandstof gebruiken en voor de massale ontbossing.
De levenswijze en de productiemethodes van de geïndustrialiseerde landen zijn verantwoordelijk voor deze omvangrijke emissie van koolzuurgas. Deze uitstoot komt bovenop de normale en natuurlijke gasproductie tijdens, bijvoorbeeld, bosbranden en vulkaanuitbarstingen wereldwijd. De menselijke activiteiten zijn goed voor 35 miljard ton koolzuurgas per jaar. Bovenaan de lijst van CO2-producerende activiteiten staan de verbranding van aardolie, gevolgd door de verbranding van kolen.
Het koolstofdioxide binnenshuis kan natuurlijk afkomstig zijn van buiten het gebouw en van de vervuiling door voertuigen of naburige bedrijven. Toch is deze CO2 meestal een logisch gevolg van de menselijke aanwezigheid en de ademhaling van de personen in de gesloten ruimte. Als er veel mensen aanwezig zijn en de ruimte niet voldoende wordt verlucht, kan de koolstofdioxideconcentratie hoog oplopen. Ontdek al onze producten

Wat zijn de gevaren van CO2?

Het CO2-gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt, is niet giftig. Een overmatige concentratie kan echter ernstige gevolgen hebben voor zowel het milieu en het klimaat als onze gezondheid.
  • CO2, broeikaseffect en opwarming van de aarde
Koolzuurgas is het belangrijkste broeikasgas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. Het broeikaseffect is op zich normaal en zorgt ervoor dat de aarde voldoende warmte kan vasthouden om menselijk leven mogelijk te maken. Bij een te hoge uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen wordt de warmte gevangen gehouden waardoor de temperatuur gaat stijgen. Vandaar de term ‘opwarming van de aarde’. Toenemende emissies vormen een gevaar voor het milieu. Elke seconde wordt er wereldwijd een kilo CO2 uitgestoten. Een groot deel daarvan wordt veroorzaakt door de ontginning van de fossiele energiebronnen (aardolie, aardgas en kolen).
De opwarming van de aarde is verantwoordelijk voor het smelten van de ijskappen, de stijging van de zeespiegel, de woestijnvorming… Dit zijn ernstige problemen die de toekomst van onze planeet in gevaar brengen. De broeikasgassen zijn niet alleen verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde maar ook voor mutaties bij planten en de verzuring van de oceanen.
  • CO2 en gezondheid
Een hoge concentratie in de atmosfeer is echter niet zonder gevolgen. In 2016 bereikte deze concentratie een recordniveau van 403 ppm (parts per million), de hoogste gemeten waarde. Volgens IEA (Agence Internationale de l’Energie - Internationale Organisatie voor Energie) is de CO2-concentratie met 120 ppm gestegen sinds het begin van het industriële tijdperk.
Langdurige blootstelling aan hoge concentraties CO2 kan schadelijk zijn als de concentratie in de lucht meer dan 10 % bedraagt., en kan fataal zijn als ze meer dan 20 % bedraagt. Zelfs wanneer de in het milieu gemeten waarden nog lang niet zo hoog zijn, toch zal een CO2-toename in de lucht het ademhalingsdebiet beïnvloeden, en astma en ademhalingsstoornissen in de hand werken.
  • CO2 en verontreiniging binnenshuis
Zelfs als er buiten geen groot risico op blootstelling aan CO2 bestaat, moet deze waarde toch goed worden gecontroleerd in gesloten ruimtes. In druk bezochte en slecht geventileerde ruimten (huis, school of bedrijf), zijn de grenswaarden snel bereikt.
De normale concentratie is 400 ppm. Boven de grens van 1000 ppm neemt de luchtkwaliteit af en kunnen we hoofdpijn krijgen, duizelig worden, last krijgen van geïrriteerde ogen en slijmvliezen, en te maken krijgen met aandachtsstoornissen.
Het CO2-gehalte is dus een goede indicator voor de insluiting van het gas en de kwaliteit van de lucht. Wanneer de lucht niet voldoende wordt ververst, gaat niet alleen de concentratie van CO2 maar ook die van andere verontreinigende stoffen omhoog (VOS, kleine deeltjes enz.).

Hoe kunnen we dit teveel aan CO2 verminderen?

Overheden en wetenschappers van over de hele wereld zijn op zoek naar oplossingen om de emissie van broeikasgassen in de atmosfeer te beperken. Er kunnen verschillende voorstellen worden uitgewerkt:
  • Het gebruik van energie zonder CO2-uitstoot
Zowel particulieren en bedrijven kunnen dan voorrang geven aan hernieuwbare, elektrische energie die wordt opgewekt door water- en windkracht, fotovoltaïsche zonnepanelen, geothermische bronnen… 60 % van de uitstoot van broeikasgassen komt immers vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen.
  • De minimalisering van de reductie van CO2
De uitstoot van broeikasgassen kan in een eerste fase worden verminderd door de energie-efficiëntie van de gebouwen te verbeteren. Een andere maatregel betreft de terugdringing van de emissie van broeikasgassen door verontreinigende voertuigen te weren en het openbaar vervoer te bevorderen. En ook in de industriesector moeten er nieuwe installaties en processen worden gebruikt om minder energie te verbruiken.
  • De CO2-afvang en -opslag
Om de strijd tegen de klimaatverandering aan te gaan zijn enkele wetenschappers een onderzoek gestart naar de afvang en (ondergrondse) opslag van CO2. Het onderzoek is nog niet afgerond maar toch weten we al dat herbebossing een deel van de CO2-emissies zou kunnen afvangen en de gevolgen van het broeikaseffect op het milieu zou kunnen beperken.

De CO2-concentratie verlagen

U moet uw huis goed verluchten om luchtvervuiling binnenshuis, en het teveel aan CO2 aan te pakken. Ventileer uw woning regelmatig om de omgevingslucht te verversen. Als u bang bent om het te vergeten, raden we u aan om de Healthy Home Coach van Netatmo te gebruiken. Dit apparaat meet het CO2-gehalte in de binnenlucht en geeft aan wanneer u het vertrek moet ventileren.

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer